«

»

Sep 27

Proposition/Show Bill WDAS Autumn Show 20-242

Western Dressage Association of Sweden 

Autumn Show

(English version below Swedish)

 

Datum: 1-15/10 2020

Plats: Online

 Domare: Susan Lang

Tävlingsledare: Sara D. Alvrud, WDAS

Western Dressage-tävling för alla ryttare och hästar. Regler och utrustning enligt WDAA: https://westerndressageassociation.org/western-dressage-rules-tests/ 

Betalning sker till WDAS: BG: 754-2343 

Swishnummer: 123 179 05 75

Paypal: sara@escania.se

Ange att betalningen gäller Tävling oktober samt ditt namn.

Vårt vandringspris kommer att delas ut till det medlemsekipage med flest poäng enligt vårt poängsystem som beräknas på antal startande i klassen.

Övrigt: 

Våldsam ridning/hantering av hästar eller ridning på hästar som visar hälta eller tecken på sjukdom medför uteslutning från tävlingen utan återbetalning. Ridning av hästar under 3 år är inte tillåten. Tävling av ston som är längre än 5 månader dräktiga eller ston med diande föl vid sidan är inte tillåten.

Klasser:

Western Dressage Intro Level Test 3 

40x20m bana eller 60×20 m bana

 Western Dressage Basic Level Test 3 40x20m bana eller 60×20 m bana

Western Dressage Level 1 Test 3 60x20m bana

Western Dressage Level 2 Test 3 60x20m bana

Western Dressage Level 3 Test 3 60x20m bana

Western Dressage Level 4 Test 3 60x20m bana

https://westerndressageassociation.org/wdaa-tests/ 

Startavgifter: 

WDAS medlemmar: 100kr/klass.

Övriga deltagare: 150kr/klass. 

Lägg upp din video på Youtube och skicka länken till belinda.jonsson@hotmail.com. 

WDAA RIKTLINJER FÖR ONLINE SHOW

• För att bli godkänd av WDAA måste onlineshower uppfylla samma kriterier för erkännande som liveshower. www.westerndressageassociation.org/show-recognition-information/

Använd arenor som är så nära regleringens storlek som möjligt och se till att bokstäver sitter lämpligt för att kunna ses av domaren. Koner med stora bokstäver på och stolpar på marken för att avgränsa hörnen är acceptabla. För arenamätningar besök denna länk, https://westerndressageassociation.org/western-dressage-arena/

Videoklipp av tester måste vara oredigerade från början till slut, inklusive utrustning, klädsel och bettkontroll. De måste vara en kontinuerlig inspelning med häst och ryttare synlig hela tiden.

Videor måste filmas i LANDSCAPE-orientering, dvs LIGGANDE.

Efter att ha kommit in i arenan, måste ett skylt med showens namn WDAS AUTUMN SHOW 20-242, showdatum 1-15/10-2020, ryttarens namn, hästens namn, klass # och test, hållas upp innan testet påbörjas. Ta bort skylten strax innan turen börjar. Se till att all information är tydlig och lättläst för domaren. Filmaren kan hålla skylten och sedan flytta tillbaka till bakom kameran eller hålla skylten framför kameran på armlängden och även hålla kameran.

Håll hästen i bildrutan och var noga med de nära hörnen. Du kan zooma in något i fjärran hörnen. Videor måste vara i fokus.

Se till att behålla bokstäverna som ingår i momentet synliga i bildrutan, dvs filma hellre för långt bort än för nära.

Så snart testet är avslutat måste kameran långsamt cirkulera runt hästen och ryttaren som visar all utrustning och klädsel, inklusive sporrar och spö om det används.

Efter utrustningskontroll ska ryttaren sitta av och ta av tränset så att bettet tydligt syns i kameran. 

OBS: Håll i tränset så att du inte döljer curb strap eller curb chain. Demonstrera att curp strap eller kedja är flexibel, ½ tum bred, och att två fingrar kan passa mellan bosal eller nosgrimma och hästens kind. Se till att domaren kan se alla delar av tränset, inklusive bett och tyglar, tydligt.

Testet måste filmas från C, där domaren normalt skulle sitta.

Testet får läsas upp under ritt för ryttaren.

Coaching under testet är inte tillåtet.

Det naturliga bakgrundsljudet för testet måste vara hörbart. Test utan ljud alls accepteras inte.

Nummer på träns eller pad är inte tillåtna.

Pararyttare är undantagna från att visa bettkravet i onlineshower.

Tester kan skickas till ENDAST EN online-show. En video av en ritt från en annan tävling som redan har bedömts elimineras. Alla videor som misstänks ha filmats under en annan tävling kommer inte att bedömas.

Ingen häst får ridas mer än en gång i samma klass, inklusive TOC-klasser.

______________________________

English Show Bill

Date: 1-15 October 2020

Place: Online

Judge: Susan Lang

Show Manager: Sara D. Alvrud, WDAS

Western Dressage Online Show open for all riders and horses. Rules and equipment according to WDAA: https://westerndressageassociation.org/western-dressage-rules-tests/ 

Payment to WDAS via Paypal: sara@escania.se

Classes:

Western Dressage Intro Level Test 3 

40x20m bana or 60×20 m bana

 Western Dressage Basic Level Test 3 40x20m bana or 60×20 m bana

Western Dressage Level 1 Test 3 60x20m bana

Western Dressage Level 2 Test 3 60x20m bana

Western Dressage Level 3 Test 3 60x20m bana

Western Dressage Level 4 Test 3 60x20m bana

https://westerndressageassociation.org/wdaa-tests/ 

Entry fee:

WDAS member: 15$/entry.

Non member: 20$/entry. 

Put your video on Youtube and send the link to belinda.jonsson@hotmail.com. 

WDAA RECOGNIZED ONLINE SHOW GUIDELINES

To be recognized by WDAA, online shows must meet the same criteria for recognition as do live shows. www.westerndressageassociation.org/show-recognition-information/

Use arenas that are as near as possible to regulation size and be sure letters are set appropriately to be viewed by the judge. Cones with large letters on them and poles on the ground to delineate the corners are acceptable. For arena measurements please visit this link, https://westerndressageassociation.org/western-dressage-arena/

Videos of tests must be unedited from start to finish, including the equipment, attire, and bit check. They must be one continuous recording with the horse and rider visible at all times.

Videos must be filmed in LANDSCAPE orientation.

After entering the arena, prior to beginning the test, a sign must be held up showing the name of the show, date of the show, rider and horse’s name, class # and test. Remove the sign just before beginning the ride. Please make sure that all information is clear and easy to read for the judge. The videographer can hold the sign then move back to behind the camera or hold the sign in front of the camera at arm’s length while also holding the camera.

Keep the horse in frame, paying close attention to the near corners. You may zoom in slightly on the far corners. Videos must be in focus.

Make sure to keep the letters in the frame that are elements of the test being performed.

As soon as the test is finished, the camera must slowly circle the horse and rider showing all equipment and attire, including spurs and whip if used.

Following equipment check, the rider will dismount and drop the bit so it can be recorded. NOTE: Hold the bridle so as not to obscure the curb strap or curb chain. Demonstrate that the curb strap or chain is flexible, ½ inch wide, and that two fingers can fit between the bosal or cavesson and the horse’s cheek. Make sure the judge can see all parts of the bridle, including bit and reins, clearly.

The test must be videoed from C, where the judge would normally be seated.

The test may be called.

Coaching during the test is not allowed.

The natural background sound for the test must be audible. Tests with no sound at all will not be accepted.

Bridle or saddle pad numbers are not allowed.

Exceptional riders are exempt from the dropping the bit requirement in online shows.

Ridden tests may be submitted to ONLY ONE online show. A video of a test/ride from another competition that has already been judged must be eliminated. Any video suspected of having been filmed during another competition will not be scored.

No horse may be ridden more than once in any western dressage class with the same class number, including TOC classes.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Du kan använda följande HTML etiketter och attribut: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>